Polityka prywatności Domek z kart

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW

COOKIES W SERWISIE WWW.SKLEP.DOMEKZKART.PL

I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator
2. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych
3. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu
4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych
5. Uprawnienia wobec Domek z Kart Stanisław Szwast w zakresie przetwarzanych
danych
6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom
9. Okres przechowywania Twoich danych
10. Uaktualnienie informacji
11. Zastosowane zabezpieczenia
12. Informacje dodatkowe

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
1. Czym jest plik cookie
2. Sposób wykorzystania plików cookies
3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies
4. Sposób usunięcia plików cookies


III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie.
Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie
informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi
możesz się spotkać odwiedzając nasz serwis, dokonując u nas zakupu czy korzystając z
naszych usług. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą
celu przetwarzania Twoich danych a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo
potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię
wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach.
Przetwarzanie Twoich danych przez Domek z Kart Stanisław Szwast odbywa się zawsze
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i
tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Przede wszystkim jednak:

 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bo jest to niezbędne do rejestracji konta
  w naszym serwisie oraz do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z
  dokonanym przez Ciebie zakupem lub rejestracją konta.
 • Podając nam dane, które nie są niezbędne do założenia konta w naszym serwisie -
  wyrażasz zgodę także na ich przetwarzanie np. w celu ułatwienia nam bezpośredniego kontaktu z Tobą w razie zaistnienia takiej konieczności, pozostającej w związku z usługami serwisu.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe jest Stanisław Szwast prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Domek z
Kart Stanisław Szwast, ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław, NIP: 8951997988, REGON:
367927215.
W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o
przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online).
Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania
Twoich danych.

2. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych
Skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:
adres e-mail:  domek0z0kart@gmail.com
telefon: +48 791-56-41-99
adres pocztowy: Domek z Kart Stanisław Szwast, ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław.

3. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu
Niezależnie od celu bezpośredniego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z serwisu
  www.sklep.domekzkart.com, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie i
  wykonania płatności;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w
  celach związanych ze świadczeniem usług.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
  podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych
  poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domek z Kart Stanisław Szwast,
  którym jest:
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
  egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.sklep.domekzkart.com oraz
  przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności tej
  platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych
  zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z
  wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
  mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych
Domek z Kart Stanisław Szwast wymaga podania przez Ciebie wskazanych w formularzu
rejestracyjnym danych aby móc zarejestrować użytkownika, a następnie zawrzeć i wykonać
umowę, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na
www.sklep.domekzkart.com (w opcji dokonania transakcji z rejestracją konta lub bez
rejestracji konta). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych,
niestety nie będziemy mogli zarejestrować konta użytkownika i/lub zawrzeć z Tobą umowy,
nie będziemy mogli także zawrzeć z Tobą umowy jeśli skorzystasz z opcji dokonania
transakcji bez rejestracji konta, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego
serwisu w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów
rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest
dobrowolne.


5. Uprawnienia wobec www.sklep.domekzkart.com w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
o w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
o w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane przez Domek z Kart Stanisław Szwast; cofniesz
swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
oferowanych dziecku;
o w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje
dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych
na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub
dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
o w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych
odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłeś/aś.

8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom
Domek z Kart Stanisław Szwast może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom
wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w
szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie.
Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania
powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym
przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i
zachowania ich w tajemnicy. Domek z Kart Stanisław Szwast może przekazać Twoje dane
osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

9. Okres przechowywania Twoich danych
Domek z Kart Stanisław Szwast przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do
realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy
każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych
osobowych. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania
nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od
dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego
przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez
okres, w którym Domek z Kart Stanisław Szwast zobowiązany jest do zachowania danych
lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w
tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10. Uaktualnienie informacji
Strona www.sklep.domekzkart.com będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te
zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania
informacji. Korzystając ze Strony internetowej www.sklep.domekzkart.com, akceptujesz
zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście
na www.sklep.domekzkart.com, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania
nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej
treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz
nam swoje dane osobowe.


11. Zastosowane zabezpieczenia
Serwis www.sklep.domekzkart.com zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu
ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez
Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób
ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych.
Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników
Domek z Kart Stanisław Szwast oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych
osobowych.

12. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu www.sklep.domekzkart.com. 
W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których
niniejsza polityka nie obowiązuje. Domek z Kart Stanisław Szwast nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do
których odnośniki zawarte są na stronie www.sklep.domekzkart.com .
W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej
stronie.
 

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Czym jest plik cookie
Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze
znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej
oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych
Użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość
oglądanej strony internetowej. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych
osobowych użytkowników serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net.

2. Sposób wykorzystania plików cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości serwisu
www.sklep.domekzkart.com i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą
również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkownika z
serwisu www.sklep.domekzkart.com, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.  Pliki cookies
wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji użytkownika serwisu, np. podczas
dokonywania zakupu.
W ramach serwisu www.sklep.domekzkart.com stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
„stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia
przez użytkownika. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania albo opuszczenia strony
internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

 •  W ramach Serwisu www.sklep.domekzkart.com są stosowane są następujące
  funkcjonalne rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach
  działania sklepu internetowego www.sklep.domekzkart.com,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez
  użytkownika ustawień,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze serwisu www.sklep.domekzkart.com,
 • „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie użytkownikom treści
  reklamowych dostosowanych do ich preferencji.
  W szczególności serwis www.sklep.domekzkart.com wykorzystuje pliki cookies w
  następujący sposób:

- prezentacja treści - zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie

tych samych treści,
 - obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów
komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 - statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin serwisu
www.sklep.domekzkart.com

3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies
Użytkownik serwisu www.sklep.domekzkart.com może wyrazić zgodę na instalację i
używanie plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików
cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do
przeglądania stron www. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies.

4. Sposób usunięcia plików cookies
Sposób usunięcia zależy od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek
zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców,
współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).
 
III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej
odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w
szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 200 4. Prawo
telekomunikacyjne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl