Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DomekZKart.com

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep Internetowy www.domekzkart.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Dane kontaktowe:

adres e-mail: domek0z0kart@gmail.com

 telefon: +48 791-56-41-99

adres pocztowy: Domek z Kart Stanisław Szwast, ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław

Numer rachunku bankowego:

Bank

 

Adres do zwrotów towarów:

Domek z Kart Stanisław Szwast, ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław

 

 

 • Kupującym w sklepie internetowym www.sklep.domekzkart.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca będzie porozumiewać się z konsumentem drogą mailową i/lub telefonicznie.
 • Zakupiony towar jest dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z tym regulaminem, polityką prywatności i akceptacja ich postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca przekaże konsumentowi na papierze lub za jego uprzednią zgodą na innym trwałym nośniku (np. e-mailem) potwierdzenie zawarcia umowy na odległość niezwłocznie po jej zawarciu, najpóźniej do chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014  poz. 827) oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne z do w.w. ustawy.
 • Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy, zgodne z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy i wzór formularza odstąpienia od umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. ustawy stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do tego regulaminu.
 • Koszty korzystania przez konsumenta ze środka porozumiewania się ze sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy, nie są wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 • W przypadku skorzystania przez kupującego z numeru telefonu przeznaczonego do kontaktowania się ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy, opłata dla kupującego za połączenie z tym numerem nie będzie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
 • Sprzedawca przekazuje konsumentowi informacje, o których mowa w art.12 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014  poz. 827) na trwałym nośniku, Przez trwały nośnik rozumie się materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna, e-mail, wiadomość SMS) pozwalające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości  przez czas odpowiedni do celów, jakim służą. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest między innymi strona internetowa, wiadomość przesłana w formie elektronicznej na indywidualnie utworzone konto konsumenta znajdujące się na serwerze przedsiębiorcy-nadawcy.
 • Przeglądanie asortymentu sklep internetowego www.sklep.domekzkart.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.sklep.domekzkart.pl możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji lub poprzez dokonanie rejestracji konta i złożenie zamówienia w powyższy sposób.

 

 


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Definicje:

- DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

- FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

- KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – dalej także jako „Konsument” ; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

- KONTO –oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

- PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

- REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

- SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.domekzkart.com

- SPRZEDAWCA – Stanisław Szwast prowadzący działalność pod nazwą Domek z Kart Stanisław Szwast, ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław, NIP 8951997988

- UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

- USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

- USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem. 
4.1.4. Płatność kartą płatniczą. Obsługiwane karty płatnicze to:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
W przypadku płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka paczkomatowa.

5.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.3. Odbiór osobisty. Miejsca oraz godziny odbioru osobistego wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

5.4. Termin wysyłki Produktu do Klienta liczony jest do końca następnego dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do końca następnego Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU


6.1. 
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.2.1. pisemnie na adres: ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław
6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@domekzkart.com

6.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4. Jeżeli konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny, to sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez konsumenta reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji, to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Sprzedawca wywiąże się z powyższego obowiązku, jeżeli w terminie 14 dni konsument będzie miał możliwość zapoznania się z treścią odpowiedzi na reklamację.,

6.5. Jeżeli reklamacja dotycząca wad produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na sprzedawcy. W przypadku reklamacji odrzuconej koszt pokrywa kupujący.

6.6. Brak ustosunkowania się sprzedawcy do żądań konsumenta wskazanych w pkt. 6.4 tego paragrafu w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta reklamacji oznacza, że sprzedawca uznał reklamację.

6.7. Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

6.8. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany.

6.9. Gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przedmiotu do sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, konsument powinien udostępnić go sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W takim przypadku sprzedawca odbierze reklamowany towar we własnym zakresie lub rozpatrzy reklamację i usunie wady w wyżej wymienionym miejscu.  

6.10. Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji z tytułu rękojmi doszło do naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia konsumentowi szkody, którą ten poniósł z tego powodu, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w zakupionym towarze.

 

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 • Jeżeli reklamacja nie została uznana, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Gdyby jednak interwencja nie przyniosła efektów, kupujący ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 • W przypadku problemów z zakupami internetowymi można zwrócić się po pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – dane kontaktowe rzeczników oraz instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  - uokik.gov.pl
 • W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego – konsument.gov.pl
 • Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Za pośrednictwem platformy można złożyć skargę dotyczącą sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży. Adresem pierwszego kontaktu w powyższym przedmiocie jest adres poczty elektronicznej sprzedawcy: 

 

 1. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Domek z Kart Stanisław Szwast ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@domekzkart.com;

8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

8.3. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Domek z Kart Stanisław Szwast ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław. W przypadku wystąpieniakonieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1; (1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

8.5. Zasady obliczania terminu na odstąpienie od umowy zależą od charakteru świadczenia. I tak:

- W przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym konsument otrzymał rzecz,

- W przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część.

8.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.7. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania  - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiązują, jeśli sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.

8.8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.9. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania. Kupujący nie ponosi kosztów, jeżeli sprzedawca:

- Zgodził się je ponieść lub

- Z przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

W związku z tym Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1. Formularz zamówień oraz Konto są usługami elektronicznymi dostępnymi na stronie Sklepu.  

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”.

2.1.2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, ustalenie hasła dostępu oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu,

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@domekzkart.com lub też pisemnie na adres: ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław.

2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.2. Aby współpracować z systemem teleinformatycznym, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może złożyć:

- pisemnie na adres: Domek z Kart Stanisław Szwast, ul. Stoczniowa 56, 51-215 Wrocław

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@domekzkart.com

2.4.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.4 Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie sklepu internetowego www.sklep.domekzkart.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

11.5 Zawartość www.sklep.domekzkart.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

11.6 Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • Więcej informacji nt ochrony danych osobowych tutaj .

11.8 Linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie są świadczonymi na rzecz Kupującego usługami dodatkowymi. Tego typu strony internetowe są całkowicie niezależne i nie są kontrolowane przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których dostęp otrzymują Państwo za pośrednictwem stron należących do Domek z Kart Stanisław Szwast. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści, za zgodność z zasadami o ochronie danych osobowych oraz za używanie tych stron.

11.9 Właściciel witryny www.sklep.domekzkart.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych). O każdej zmianie Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych) Kupujący zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub poprzez informację zawartą na stronach internetowych sklepu www.sklep.domekzkart.pl z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia w którym Kupujący dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o zmianie dowiedzieć. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych) wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

11.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego www.sklep.domekzkart.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego www.sklep.domekzkart.pl;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 7. przeciwdziałanie nadużyciom;
 8. poprawa obsługi Kupujących;
 9.  zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.domekzkart.pl.

11.11. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

11.12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.domekzkart.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl